Capri By Fraser Changi City Hotel

Capri Hotel SIngapore
Capri Hotel Singapore
Capri Hotel Singapore
Capri Hotel Singapore

2012

 

 

 

 

 

 

Lobby

 

 

Bar Area

 

 

Restaurant

Audio System

BGM System

 

BGM System

 

 

BGM System